Personvernpolicy


Det er viktig for Synsam å ivareta din personlige integritet og ditt personvern. Synsams målsetting er å følge de til enhver tid gjeldende regler for behandling av personopplysninger. Formålet med Synsams personvernpolicy er å informere deg om hvilke opplysninger Synsam samler inn og hvordan opplysningene anvendes. Ved å godkjenne personvernpolicyen på Synsam.no i forbindelse med kjøp eller registrering av opplysninger, samtykker du til behandlingen av dine personopplysninger i henhold til det som er angitt nedenfor.

1. Hvordan Synsam behandler dine personopplysninger

Synsam behandler dine personopplysninger i tråd med personopplysningslovens regler. De personopplysningene du som kunde utleverer, har utlevert, eller som vi samler inn på Synsam.no gjennom cookies (informasjonskapsler) for å administrere dine kjøp eller følge opp våre forpliktelser overfor deg som kunde behandles av Synsam, og i enkelte tilfeller av andre selskaper i Synsam-konsernet, for de formål som er angitt nedenfor. Personopplysningene som behandles er navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer, e-postadresse, kjøp-, betalings- og ordrehistorikk, betalings- og kredittkortnummer samt IP-adresse.

Synsam Norge AS, org. nr. 994 496 093, Postboks 961 0104 Oslo er behandlingsansvarlig.

2. Hva benyttes personopplysningene til?

Ved å utlevere dine personopplysninger til oss samtykker du til at personopplysningene legges inn i vårt kunderegister og benyttes til, og utgjør grunnlag for, identifisering, markeds- og kundeanalyser, kundeoppfølging samt vurdering av tjenester og produkter. Personopplysningene anvendes også for markedsføringsformål, for eksempel ved utsendelse av post, sms og e-post, om du ikke har reservert deg for direkte markedsføring.

På oppdrag av, og i enkelte tilfeller etter krav fra, betalings- eller kredittforetak kommer ditt fødselsnummer til å bli behandlet i forbindelse med kjøp.

Du samtykke også til at personopplysningene, for disse formål, kan bli utlevert til selskap i Synsamkonsernet og andre virksomheter som selskaper i Synsamkonsernet samarbeider med, både innenfor og utenfor EU og EØS-området.

Personopplysninger vil kunne bli utlevert til selskap som utfører tjenesters for Synsam, som for eksempel infrastruktur og IT-tjenester, utføring av kundetjenester, behandling og analyse av markedsundersøkelser og utføring av statistiske analyser. Slike selskaper kan være etablert både innfor og utenfor EU- og EØS-området.

Ved å godkjenne personvernpolicyen på Synsam.no ved kjøp eller utlevering av opplysninger, samtykker du til at dine personopplysninger overføres til land utenfor EØS.

Vi behandler også personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser mot deg og for oppfyllelse av våre rettslige forpliktelser (eksempelvis for journalføring i henhold til helsepersonelloven og pasientjournalloven for de kunder som gjennomfører en synsundersøkelse, se nærmere nedenfor).

3. Hvor lenge lagres dine opplysninger?

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningslovens krav. Dette innebærer at dine opplysninger ikke lagres lenger det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen av opplysningene, med mindre annen lovgivningen pålegger eller tillater lagring i lengre tid.

4. Rett til innsyn i opplysninger og endring/korrigering av opplysninger

I henhold til personopplysningslovens regler har du rett til innsyn i de opplysninger vi behandler om deg. Slik informasjon kan fås ved å rette en skriftlig og undertegnet forespørsel til oss. Forespørselen sendes til: Synsam Norge AS, Behandlingsansvarlig, Postboks 961 0104 Oslo. Til samme adresse kan du også sende henvendelser vedrørende reservasjon mot direkte reklame eller retting av feilaktig eller ufullstendig personopplysninger.

Ved endring av opplysninger som du har gitt til Synsam, for eksempel ved endring av e-postadresse, navn eller betalingsopplysninger, ber vi deg informere Synsam om de korrekte opplysningene ved å sende en e-post til webshop@synsam.com. Du kan også kontakte oss på denne e-postadressen hvis du ønsker å avslutte din brukerkonto. Forespørsler om korrigering, sperring eller sletting av personopplysninger kan gjøres til enhver tid.

Hvis du har reservert deg mot at dine opplysninger behandles for markedsføringsformål, vil opplysningene ikke bli behandlet for dette formålet. Har du tidligere samtykket kan du når som helst kontakte oss å reservere deg mot at vi skal benytte personopplysninger for markedsføringsformål.

5. Opplysninger som omfattes av helsepersonelloven og pasientjournalloven

For kunder som gjør visse typer synsundersøkelser hos oss gjelder, i tillegg til det som er angitt vedrørende personopplysningsloven, også helsepersonelloven og pasientjournalloven.

Synsam er i henhold til helsepersonelloven og pasientjournalloven forpliktet til å føre en journal for de kunder som gjør visse typer synsundersøkelser hos oss. I journalen angir vi for eksempel opplysninger om identitet, fødselsnummer, relevante opplysninger om helsehistorikk, opplysninger om behandling og tiltak samt opplysninger om når og hvem som har registrert opplysninger i journalen.

I henhold til helsepersonelloven kan vi være forpliktet til å utlevere enkelte opplysninger fra journalen, eksempelvis om en kunde med førerkort eller sertifikat for luftfartøy ikke oppfyller de helsemessige kravene som stilles på området.

5.1 Taushetsplikt

Synsam har taushetsplikt om personopplysninger som gjelder helsetilstand og andre personlige forhold. Tilgangen til personopplysninger er begrenset av taushetspliktregler og prinsippet om at tilgang er begrenset til personer som har saklig behov for opplysninger. Synsams medarbeidere som har behov for opplysningene i sitt arbeid har tilgang til opplysninger, men har taushetsplikt overfor uvedkommende. Synsams medarbeidere får kun tilgang til de opplysninger som er nødvendige for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver.

I henhold til pasientjournalloven skal helseopplysninger oppbevares til det ikke lenger antas å være bruk for dem. Hvis opplysningene ikke deretter skal bevares etter annen lovgivning, skal de slettes.

5.2 Behandling av personopplysninger for andre formål

Personopplysninger som ikke anses sensitive i henhold til personopplysningslovens regler vil kunne behandles i vårt kunderegister som grunnlag for markeds- og kundeanalyser, kundeoppfølging samt vurdering av tjenester og produkter. Dette forutsetter at du uttrykkelig har godkjent det, for eksempel i forbindelse med bestilling av time eller besøk hos en optiker. Personopplysningene kan da også anvendes for markedsføringsformål, om du ikke har reservert deg for direkte markedsføring. Med personopplysninger som ikke anses som sensitive menes opplysninger som ikke gjelder din helse, eksempelvis navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Medarbeidere som trenger tilgang til dine personopplysninger for disse formålene vil da få tilgang til dem.

6.  Lenker

Denne personvernpolicyen gjelder bare for Synsam.no. Synsam.no kan inneholde lenker til andre nettsteder. Når du følger lenker til andre nettsteder oppfordrer vi deg til å lese personvernpolicyen som gjelder for den aktuelle siden. Synsam tar ikke ansvar for andre nettsteders behandling av personopplysninger.

7. Endring av personvernpolicyen

Synsam forbeholder seg retten til løpende å foreta endringer i denne policyen i den utstrekning endringene er nødvendige for å følge opp hendelser eller for å oppfylle nye rettslige eller tekniske krav. Alle endringer i denne personvernpolicyen vil bli publisert på Synsam.no.