Handlekurven din er tom!

  • Avtalevilkår for Synsam lifestyle™


Gjelder for Abonnement tegnet i samarbeide med Svea Bank AB, filial i Norge.
Sist endret 20. juni 2022.

1.   BAKGRUNN
 

1.1   Disse Generelle Vilkårene gjelder for Kundens avtale med Synsam Group Norway AS (heretter „Synsam“) vedrørende Kundens Synsam Lifestyle-avtale.
 

1.2   Abonnementet begynner å løpe etter at Synsam har mottatt og godkjent Kundens Bestilling.
 

2.   BEGREPER OG DEFINISJONER
 

2.1   I disse Generelle Vilkårene brukes begreper i teksten som skrives med stor forbokstav. Disse begrepene har den betydning som fremgår nedenfor. Betydningen er den samme uansett om begrepet skrives i bestemt eller ubestemt form.


“Abonnement“ eller Abonnementetbetyr den avtale om leie av briller som er inngått mellom Kunden og Synsam gjennom signering av Kundens Bestilling.

 

”Aktivitetsbriller” betyr tilbud fra Synsam om at barn mellom 5-12 år gamle uten kostnad får et par aktivitetsbriller i henhold til separate vilkår.


“Avtaleperioden“ betyr den perioden som dette Abonnementet gjelder.


“Avtalevilkårene“: Avtalevilkårene betyr de avtalevilkår som gjelder for Abonnementet og som fremgår av Bestillingen og de Generelle Vilkårene.


“Bestillingen“ betyr bestillingsblanketten signert av Kunden og Synsam eller eventuelle nye bestillinger som gjøres under Abonnementet.


“Bindingstid“ betyr den tidsperioden der Abonnementet ikke kan sies opp med opphørsvirkning.


“Enhetsavgift“ betyr den del av Månedsavgiften som kan tilskrives de enkelte brillepar. Enhetsavgiften for hvert brillepar skal fremgå av Bestillingen.
 

”Virksomhetsavtale” betyr en avtale om forsyning av databriller, synsundersøkelser m.m. til en virksomhets medarbeidere som er inngått mellom Synsam og en Kundes arbeidsgiver.


“Generelle vilkår“: De generelle vilkårene som fremgår av dette dokumentet med eventuelle senere endringer i henhold til punkt 19.1 nedenfor.


“Gruppeforsikringen“ betyr den obligatoriske gruppeforsikringen som Kunden automatisk og uten ekstra kostnad slutter seg til gjennom Abonnementet i henhold til punkt 12 nedenfor.


“Kunden“ betyr den kunde som har signert Bestillingen.
 

”Linseabonnement” betyr en separat avtale om Synsam Lifestyle™ Linseabonnement mellom Synsam og Kunden vedrørende abonnement på kontaktlinser ifølge Synsams til enhver tid gjeldende vilkår for slike linseabonnement.

“Månedsavgiften“ betyr den samlede månedsavgift som til enhver tid gjelder for de brillepar som inngår i Abonnementet, det vil si summen av Enhetsavgiftene.


“Synsam“ betyr Synsam Group Norway AS, Karl Johans gate 6B, 0154 Oslo, org.nr. 994 496 093.


“Synsamkjeden“ betyr konsernet som Synsam inngår i, samt franchisetakere som har en franchiseavtale med selskap innen konsernet.


“Utleveringsdag“ betyr ved nytegning av Abonnement den dag et nytt brillepar hentes ut av Kunden, dog senest 30 dager etter at Kunden har undertegnet Bestillingen. Ved bytte i henhold til pkt. 8 eller annet tiltak som innebærer at et nytt brillepar leveres ut, er Utleveringsdag den dag det nye brilleparet hentes av Kunden, dog senest 30 dager etter at Kunden har bestilt det nye brilleparet.

3.   LEIE AV MINST TRE PAR BRILLER OG BYTTERETT

 

3.1   Abonnementet innebærer at Kunden leier minst tre og maks ti brillepar av Synsam. I følgende tilfeller kan imidlertid Kunden leie minst to brillepar av Synsam:

(a) dersom Kunden har et Linseabonnement og har gjort minst en bestilling av linser de siste seks måneder,

eller

(b) dersom Kunden ved inngåelsen av Abonnementet anskaffer et par databriller via en Virksomhetsavtale.

eller
c) om kunden er mellom 5-12 år gammel og ved registrering av abonnement skaffer ett par aktivitetsbriller.

 

3.2   I forbindelse med inngåelsen av Abonnementet kan Kunden prøve ut briller. Synsam informerer deretter Kunden snarest når de bestilte brillene er klare for å hentes ut. Brillene hentes ut av Kunden i den Synsambutikk hvor Bestillingen er gjort. De uthentede brillene eies av Synsamkjeden og leies under Avtaleperioden av Kunden.


3.2   Dersom Kunden ikke er fornøyd med brillene, har Kunden, i en periode på 100 dager fra Utleveringsdagen, rett til å bytte glass og innfatninger uten ekstra kostnad. Slikt bytte kan skje av alle brilleparene, dog ikke brillepar som er mottatt gjennom uhellsgaranti. Hvert brillepar kan kun byttes én gang. Dersom Kunden velger å bytte ett av brilleparene i løpet av 100-dagersperioden og får utlevert et nytt par, gjelder således ikke bytteretten for det nye paret. En forutsetning for bytteretten er at de nye brilleglassene og innfatningen er innenfor samme prisgruppe som de som byttes ut. Dersom Kunden velger glass eller innfatninger fra en annen prisgruppe, kan Månedsavgiften endres. Kunden skal i så fall på forhånd informeres om endringen. Som det fremgår av pkt. 13.1 under regnes Månedsavgiften fra den første Utleveringsdagen og således under hele 100-dagers perioden.


3.3   Kunden har videre en 30 dagers angrerett fra dagen for den første Bestillingen. Angreretten kan kun benyttes i butikken hvor Bestillingen er gjort. Kunden skal ved bruk av angreretten betale for gjennomført synsundersøkelse, tilbakelevere eventuelle utleverte brillepar i uskadet stand samt bekrefte avbestillingen. For produkter som ikke tilbakeleveres i uskadet stand, debiteres full pris motsvarende det som gjelder ved et kontantkjøp. Angreretten gjelder kun for den første Bestillingen under Abonnementet.

4.   EIENDOMSRETT OG BRUKSRETT


4.1   Alle brillene som omfattes av Abonnementet eies av Synsamkjeden.


4.2   Kundens leie av briller under Abonnementet innebærer at Kunden har rett til å bruke brillene for sitt normale private bruk. Kunden kan ikke overdra eller leie ut brillene til andre. Ved Abonnementets opphør skal samtlige briller leveres tilbake til Synsam. Kunden kan imidlertid velge i stedet å kjøpe ett eller flere av parene ved Abonnementets opphør. Reglene om slikt utkjøp følger av punkt 10 nedenfor.


4.3   Kunden er i Avtaleperioden ansvarlig for brillene. Kunden plikter å utvise normal aktsomhet med brillene. Dersom brillene går i stykker eller blir borte, gjelder reguleringen i punkt 11 nedenfor. Kunden har ikke ansvar for normal slitasje.

5.   SYNSUNDERSØKELSER
 

5.1   Dersom Kunden i løpet av Avtaleperioden opplever at synet forandrer seg, har Kunden rett til å få synsundersøkelser uten ekstra kostnad, forutsatt at Abonnementet da ikke er sagt opp. Slike undersøkelser kan gjøres flere ganger i en valgfri Synsambutikk i Norge.
 

 

6.   RETT TIL BYTTE AV BRILLEGLASS VED ENDRET SYN


6.1   Dersom en ordinær synsundersøkelse eller tilleggsundersøkelse hos Synsam viser at Kunden må bytte styrke på glassene, er kostnadsfritt bytte av glass på samtlige brillepar som omfattes av Abonnementet inkludert. Forutsetningen for et slikt bytte er at innfatningene er av en slik art og stand at det er mulig for Synsam å bytte glassene. Bytte til glass i en lavere prisgruppe skjer bare om dette er foranlediget av synsundersøkelsen.


6.2   Et bytte av brilleglass innen samme prisgruppe i henhold til punkt 6.1 innebærer verken noen forlengelse av Bindingstiden, endring av Månedsavgiften eller at det aktuelle brilleparets Utleveringsdag endres. Hvis byttet derimot skjer til glass innenfor en annen prisgruppe, kan Månedsavgift endres. Kunden skal da informeres om byttet eventuelt medfører endret Månedsavgift.

7.   SERVICE


7.1   Synsam yter kostnadsfri service på brillene i Avtaleperioden. Kostnadsfri service innebærer bistand til justering og rengjøring, samt bytte av slitedeler ved behov. Service inkluderer ikke reparasjoner utover dette.


7.2   Dersom brillene skades slik at de må repareres, gjelder reguleringen i punkt 11 nedenfor.

7.3   Kunden har rett til å hente ut ett rengjøringskit fire ganger per år med det innhold som Synsam til enhver tid ensidig bestemmer. Det er ikke mulig å spare en rett til å hente ut rengjøringskit fra et år til et annet. Med "år" skal i dette punkt forstås tolvmånedersperioder regnet fra når samtlige brillepar i henhold til den første Bestillingen hentes ut, men senest 30 dager etter at Kunden undertegnet Bestillingen ved Abonnementets inngåelse.

8.   BYTTE AV BRILLER
 

8.1   Kunden har under hver bytteperiode rett til å bytte ut minst et par briller med et par nye briller. Bytteperioden defineres i punkt 8.2 nedenfor. Antallet briller som kan byttes ut under en bytteperiode avhenger av antallet briller i Abonnementet og fremgår i punktene 8.3-8.5 nedenfor.


8.2   Hver bytteperiode pågår i 12 måneder. Den første bytteperioden starter 12 måneder fra det tidspunkt samtlige par briller i henhold til den første Bestillingen hentes ut, men senest 30 dager etter at Kunden har undertegnet Bestillingen. Deretter følger nye bytteperioder løpende direkte etter utgangen av den foregående bytteperioden.


8.3   En Kunde som har opptil fem briller i Abonnementet kan under en bytteperiode bytte ett par briller. Dersom en slik Kunde under en bytteperiode velger ikke å benytte sin rett til å bytte, kan Kunden benytte bytteretten under en senere bytteperiode. Kunden kan imidlertid bytte høyst to par briller under en og samme bytteperiode.


8.4   En Kunde som har seks, syv eller åtte par briller i Abonnementet kan under en bytteperiode bytte opptil  to par briller. Dersom en slik Kunde under en bytteperiode velger ikke å benytte sin rett til å bytte, kan Kunden benytte bytteretten under en senere bytteperiode. Kunden kan imidlertid bytte høyst fire par briller under en og samme bytteperiode. 

 

8.5      En Kunde som har ni eller flere par briller i Abonnementet kan under en bytteperiode bytte opptil tre par briller. Dersom en slik Kunde under en bytteperiode velger ikke å benytte sin rett til å bytte, kan Kunden benytte bytteretten under en senere bytteperiode. Kunden kan imidlertid bytte høyst seks par briller under en og samme bytteperiode. 

 

8.6       Ved hvert bytte i henhold til punkt 8.1-8.5 ovenfor forlenges Bindingstiden med 12 måneder for hvert par briller som byttes. Dersom Kunden ved et tilfelle bytter to eller flere par briller forlenges Bindingstiden med 24 måneder. Etter et bytte kan imidlertid den resterende Bindingstiden ikke overstige en periode på 24 måneder. Dersom Bindingstiden er opphørt ved tidspunktet for byttet, starter en ny Bindingstid med motsvarende perioder. Den nye Bindingstiden regnes da fra den dag det nye paret/parene hentes ut, men senest fra den 30ede dagen etter Kundens Bestilling av byttet. Månedsavgiften skal ved bytte endres avhengig av blant annet hvilken type nye briller som Kunden vil bytte til.

 

8.7      Bytte kan gjøres i valgfri Synsam-butikk i Norge. Kunden informeres da om den nye Bindingstiden og eventuell ny Månedsavgift som byttet innebærer. For å gjennomføre byttet må Kunden godkjenne den forlengede eller nye Bindingstiden og den nye Månedsavgiften. De nye brillene hentes ut av Kunden i den Synsam butikk som håndterer byttet. Ved bytte av briller skal Kunden tilbakelevere det par som Kunden vil bytte. Tilbakeleveringen skal skje senest i forbindelse med at det nye paret hentes ut. Tilbakeleverte briller skal være i akseptabel stand. Kunden har imidlertid ingen ansvar for normal slitasje.


9.   FORANDRING AV ANTALL PRODUKTER
 

9.1   Kunden har rett til å leie et eller flere ekstra par briller når som helst i løpet av Avtaleperioden. En slik bestilling kan gjøres i en valgfri Synsambutikk. Leie av ytterligere brillepar innebærer en forhøyning av Månedsavgiften. Dersom bestillingen gjøres når det er mindre enn 12 måneder igjen av pågående Bindingstid, forlenges bindingstiden med 12 måneder. Dersom Bindingstiden er opphørt ved bestillingen, påbegynnes en ny 12 Måneders bindingstid. Ved bestilling av ytterligere briller skal Kunden godkjenne både den nye Månedsavgiften og den nye Bindingstiden.
 

9.2   Kunden har videre i noen tilfeller, i forbindelse med hvert bytte i henhold til punkt 8 ovenfor, rett til å redusere antallet briller som omfattes av Abonnementet med ett brillepar. Denne retten gjelder i følgende tilfeller:

(a) dersom Kundens abonnement omfatter minst fire brillepar; eller

(b) dersom Kundens Abonnement omfatter tre brillepar og Kunden ved byttet har eller inngår et Linseabonnement og har gjort minst en bestilling av linser de siste seks måneder; eller

(c) dersom Kundens Abonnement omfatter tre brillepar og Kundens Abonnement fra begynnelsen omfattet to brillepar i henhold til punkt 3.1 (a)-(b) ovenfor.
 

9.3   Retten til å redusere antallet briller kan kun benyttes direkte i butikken i forbindelse med at et bytte bestilles. Retten til å redusere antallet briller i Abonnementet kan ikke spares eller på annen måte benyttes i senere tilfeller. En reduksjon kan heller ikke omhandle nye briller som mottas ved det aktuelle byttet. Kunden kan enten tilbakelevere eller kjøpe ut det brillepar som skal utgå fra Abonnementet. Prisen ved utkjøp beregnes i henhold til punkt 10 nedenfor. Dersom brillene i stedet tilbakeleveres skal tilbakeleveringen skje samtidig med at byttet bestilles. Tilbakeleverte briller skal være i akseptabel stand. Kunden har imidlertid ingen ansvar for normal slitasje. Månedsavgiften reduseres ved en reduksjon av antallet briller med Enhetsavgiften for det tilbakeleverte brilleparet.

10. UTKJØP AV BRILLER


10.1 Ved bytte av briller i henhold til punkt 8 eller ved reduksjon av antall leide briller i henhold til punkt 9.2 ovenfor, har Kunden alltid rett til å kjøpe ut det det aktuelle brilleparet i stedet for å levere det tilbake.
 

10.2 Prisen for briller som kjøpes ut av Kunden beregnes på følgende måte:
 

(a) Dersom det har gått minst 36 måneder siden Utleveringsdagen for det aktuelle brilleparet, er utkjøpsprisen alltid Enhetsavgiften for det aktuelle paret.
 

(b) Dersom det har gått mindre enn 36 måneder siden Utleveringsdagen for det aktuelle brilleparet, skal utkjøpsprisen beregnes i henhold til følgende formel:
 

- 36 fratrukket det antall måneder som har gått siden Utleveringsdagen; multiplisert med

       - En Enhetsavgift; med tillegg av

       - Én Enhetsavgift

 

Eksempel: Dersom en Kunde bytter et par briller etter 24 måneder og det aktuelle paret har en Enhetsavgift på 100 kroner, blir utkjøpsprisen 1300 kroner ((36 – 24) x 100 + 100 = 1 300).
 

10.3 Briller som Kunden kjøper i henhold til ovenstående selges som de er. Det gjøres oppmerksom på at utkjøpte briller ikke omfattes av Abonnementet. Retten til service, glassbytte, reparasjon mm. gjelder altså ikke for utkjøpte briller.
 

11. SKADE PÅ ELLER TAP AV BRILLER
 

11.1 For hvert brillepar i Abonnementet gjelder en uhellsgaranti i 4 måneder fra den respektive Utleveringsdagen. Garantien innebærer at Synsam kostnadsfritt reparerer eller bytter ut innfatninger og/eller glass dersom brillene skades, med mindre Kunden har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig. Oppstartsdagen for denne uhellsgarantien regnes alltid fra Utleveringsdagen for det første brilleparet for det tilfelle at Kunden har mottatt et nytt par gjennom uhellsgarantien, Gruppeforsikringen eller for øvrig i henhold til dette punkt 11.


11.2 Dersom brillene skades etter uhellsgarantiens utløp, kan skaden erstattes innenfor rammen av Gruppeforsikringen i en periode på ytterligere 32 måneder. Etter den perioden, eller dersom Gruppeforsikringen av annen grunn ikke gjelder, må kunden betale ordinær pris for eventuell reparasjon.
 

11.3 Dersom Kunden innen 36 måneder fra respektive Utleveringsdag mister sine briller eller brillene på annen måte går tapt (for eksempel blir stjålet), kan brillene erstattes innenfor Gruppeforsikringens rammer. Etter den perioden, eller dersom Gruppeforsikringen ikke gjelder, må Kunden erstatte Synsams tap som følge av dette. Kunden skal da betale Synsam et beløp tilsvarende utkjøpsprisen. Beløpet beregnes av Synsam per dato Synsam får melding om tapet og på den måte som fremgår i pkt. 10 ovenfor.
 

11.4  Dersom Kunden har betalt Synsam erstatning etter punkt 11.3 ovenfor, har Kunden krav på et nytt brillepar tilsvarende det paret som gikk tapt eller ble ødelagt. Dersom brillene er gått ut av Synsams sortiment eller av andre grunner ikke er tilgjengelige, skal Kunden få et produkt som Synsam anser å være vesentlig likeartet. Verken Bindingstiden eller Månedsavgiften forandres ved slikt bytte.

12. GRUPPEFORSIKRINGEN


12.1 Kunden omfattes automatisk og uten ekstra kostnad av Gruppeforsikringen gjennom Abonnementet. Gruppeforsikringen gir økt Beskyttelse dersom brillene skades eller går tapt i en periode på 36 måneder fra den respektive Utleveringsdagen. Det nærmere omfanget av Gruppeforsikringen fremgår av forsikringsvilkårene, jf. Bilag 1. Forsikringsgiver for Gruppeforsikringen er Solid Försäkringsaktiebolag.

13. MÅNEDSAVGIFT OG BETALING


13.1 Den Månedsavgift Kunden skal betale fremgår av Bestillingen. Som det fremgår ovenfor, kan Månedsavgiften forandres med Kundens godkjenning ved for eksempel årlig bytte eller forandring av antall brillepar som inngår i Abonnementet. Månedsavgiften løper fra den første Utleveringsdagen, likevel slik at det gjøres fradrag for eventuelle brillepar hvor Utleveringsdagen ennå ikke har inntrådt.


13.2 Synsams krav på Månedsavgift under Bindingstiden er overdratt til Svea Bank AB, filial i Norge. Betaling av Månedsavgifter under Bindingstiden kan derfor kun skje med befriende virkning til Svea Bank AB, filial i Norge i henhold til det som er angitt på respektive faktura.


13.3 Månedsavgiften forfaller til betaling ved utgangen av hver måned. Betalingen må ha skjedd senest på forfallsdatoen. Dersom Kunden velger faktura som betalingsmetode (i stedet for avtalegiro), påløper et fakturagebyr. Dersom betaling ikke utføres til rett tid, har Synsam rett til å ilegge forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven. I tillegg påløper purregebyr og inkassoavgift i henhold til gjeldende lov.
Kunden aksepterer at fullstendig salgsdokumentasjon fra Synsam for betaling til

Svea Bank AB filial Norge ikke blir sendt til Kunden. Fakturaen som blir sendt til Kunden er kun en betalingsanmodning for betaling av Abonnementet. Har Kunden behov for den fullstendige salgdokumentasjonen kan Kunden få dette tilsendt ved å kontakte Synsams kundeservice.


13.4 Dersom betaling skjer via avtalegiro, gjelder vilkårene som følger av bankens fullmaktblankett.

13.5 Dersom Kunden i løpet av den siste 36-månedersperioden av Avtaleperioden ikke har (i) gjennomført noe bytte av briller, (ii) gjort noen tilleggsbestillinger, eller (iii) har gjennomført bytte av brilleglass i henhold til punkt 6 over, kan den påfølgende Månedsavgiften etter en viss tid rabatteres etter at nye eller endrede Bindingstider er utløpt. Eventuell utgående rabatt, størrelsen på den samt perioden hvor rabatten gis, fastsettes ensidig av Synsam og baseres blant annet på de leide brillenes alder, skadehistorikk samt betalingshistorikk. Opptjent rabatt opphører normalt dersom Kunden deretter gjennomfører noen av handlingene i (i)-(iii) over.

14. BINDINGSTID OG OPPSIGELSESTID MM.
 

14.1 Abonnementet er bindende fra den dagen Kunden skriver under den første Bestillingen. Deretter løper Abonnementet med en Bindingstid som opphører 24 måneder fra den dagen samtlige brillepar i Abonnementet hentes ut, men senest fra den 30ede dagen etter at Kunden har undertegnet Bestillingen. Kunden har imidlertid fra den første Bestillingen en 30 dagers angrerett i henhold til punkt 3.3 over.


14.2 Dersom Abonnementet ikke sies opp senest 30 dager før Bindingstidens utløp, løper Abonnementet videre etter Bindingstiden med 30 dagers oppsigelsestid.


14.3 Bindingstiden forlenges normalt ved bytte av briller. Dersom brillebyttet skjer etter at Bindingstiden er utløpt, påbegynnes normalt en ny Bindingstid. Bindingstiden kan også forlenges ved tilleggsbestillinger. Ved brillebyttet eller slik tilleggsbestilling informeres Kunden alltid av Synsam om den forlengede eller nye Bindingstiden. Kunden må godkjenne den forlengede eller nye Bindingstiden for at den skal begynne å gjelde.

15. OPPSIGELSE OG OPPHØR


15.1 Kundens oppsigelse av Abonnementet kan gjøres per post til Synsam på den adressen som står i pkt. 2.1 ovenfor. Oppsigelsen kan også gjøres per telefon eller e-post til Synsams kundeservice. Kontaktopplysninger til kundeservice fremgår av Synsams hjemmeside. Kunden har dessuten rett til å si opp Abonnementet i samtlige Synsambutikker i Norge og der bekrefte oppsigelsen. Ved bruk av angreretten i punkt 3.3 gjelder det som står i punkt 3.3


15.2 Dersom Kunden ikke har betalt en forfalt Månedsavgift, har ikke Synsam plikt til å utføre de tjenester som følger av Abonnementet. I en slik periode er Kunden ikke fritatt fra sin betalingsplikt.


15.3 Dersom Kunden til tross for påminnelse ikke har betalt forfalt Månedsavgift og forsinkelsen har pågått i mer enn 30 dager, har Synsam rett til å si opp Abonnementet med umiddelbar virkning. Synsam har også rett til å si opp Abonnementet med umiddelbar virkning dersom Kunden på annen måte vesentlig har misligholdt Avtalevilkårene og ikke rettet opp misligholdet innen 30 dager med skriftlig varsel. Dersom Abonnementet sies opp av Synsam, skal samtlige briller leveres tilbake og samtlige forfalte Månedsavgifter, forsinkelsesrenter og avgifter skal betales. Synsam har videre krav på erstatning med et beløp som tilsvarer gjenstående Månedsavgifter for eventuelt gjenstående Bindingstid.


15.4 Kunden har rett til å si opp Abonnementet med umiddelbar virkning dersom Synsam vesentlig misligholder Avtalevilkårene og ikke retter opp misligholdet innen 30 dager med skriftlig varsel. Ved slik oppsigelse har Kunden rett til kompensasjon for sitt direkte tap.


15.5 Dersom den Synsambutikk Kunden har gjort Bestillingen i opphører og det ikke finnes en annen Synsambutikk i Kundens kommune eller i rimelig nærhet, har Kunden rett til å si opp Abonnementet før Bindingstiden utløper med tre måneders oppsigelsestid.

15.6 Synsam skal videre ha rett til å si opp Abonnementet etter 48 måneder, med 3 måneders oppsigelsestid. Ved slik oppsigelse skal eiendomsretten til samtlige av Kundens utleide brillepar overføres til Kunden ved Avtaleperiodens utløp uten ytterligere kompensasjon forutsatt at samtlige månedsavgifter er betalt. Det som står i punkt 16 gjelder ikke ved slik oppsigelse fra Synsams side.

16. RETTIGHETER OG PLIKTER VED ABONNEMENTETS OPPHØR
 

16.1 Dersom Abonnementet opphører etter bruk av angreretten i punkt 3.3 gjelder det som står i punkt 3.3. Bestemmelsene i punktene 16.2 – 16.6 gjelder således ikke ved bruk av angreretten.

16.2 Kunden skal levere tilbake samtlige uthentede briller senest den dagen da Abonnementet opphører, uansett årsak til opphøret og uansett om det er Kunden eller Synsam som har sagt opp Abonnementet. Kunden har imidlertid rett til i stedet å kjøpe ut ett eller flere av brilleparene.


16.3 Tilbakeleverte briller skal være i god stand. Kunden har likevel ikke ansvar for normal slitasje. Brillene kan tilbakeleveres til en valgfri Synsambutikk i Norge.


16.4 Dersom Kunden velger å kjøpe ut ett eller flere par briller, skal prisen beregnes i henhold til punkt 10.2 ovenfor. Dersom briller har gått tapt eller av annen grunn ikke kan leveres tilbake av Kunden, er Kunden forpliktet til å betale erstatning til Synsam med samme beløp som om de ikke tilbakeleverte brillene var blitt kjøpt ut.

16.5 Dersom Kunden ikke har innlevert eller kjøpt ut samtlige brillepar senest innen den dagen Abonnementet løper ut, påløper det Kunden en Forsinkelsesavgift. Forsinkelsesavgiften utgjør 1/30-del av Enhetsavgiften per dag for brillepar som ikke er levert tilbake eller kjøpt ut. Forsinkelsesavgift kan maksimalt løpe i 60 dager. Dersom samtlige brillepar ikke er levert tilbake eller kjøpt ut innen 60 dager fra Abonnementets utløp, vil Synsam fakturere Kunden en avslutningsavgift tilsvarende utkjøpsprisen i henhold til punkt 16.3 for de brilleparene som ikke leveres tilbake.


16.6 Dersom Kunden har sagt opp Abonnementet med opphør innen 36 måneder fra den første Utleveringsdagen, kan Synsam nekte Kunden å tegne ny Synsam Lifestyle-avtale med Synsam i inntil 12 måneder fra opphøret av det tidligere Abonnementet.

17. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER


17.1 Kunden er innforstått med den behandling av personopplysninger som fremgår nedenfor.


17.2 Synsam samler inn personopplysninger om Kunden som

i. Kunden utleverer om seg selv når Abonnementet tegnes; og

ii. genereres i Avtaleperioden og som er relatert til Abonnementet.
 

17.3 De personopplysninger som det refereres til i punkt 17.2 er Kundens navn, postadresse, e-postadresse, telefonnummer, kjøp-, betalings- og servicehistorikk, samt opplysninger om synsstatus, behov for synskorrigering og bedømmelser i denne forbindelse. Ved betaling med faktura eller avtalegiro behandles også personnummer.

17.4 Formålene med behandlingene av de personopplysninger som angis i punkt 17.2 og 17.3 er

       i. administrasjon og oppfyllelse av Abonnementet:

ii. markedsføringsformål, herunder direktereklame via for eksempel e-post, SMS eller MMS;

iii. forretnings- og produktutvikling, markeds- og kundeanalyser samt evaluering av tjenester og produkter;

iv. individuelle tilbud, kundeservice samt utarbeidelse av anonymisert kundestatistikk;

v. innsamling, behandling og publisering av kundeomtaler, omdømme og markedsundersøkelser, samt

vi. rådgivning angående behandling og korrigering av synsfeil.


17.5 Synsams behandling av personopplysninger pågår under Avtaleperioden og i en periode på tre (3) måneder deretter for alminnelige kundeopplysninger. Synsams behandling av helseopplysninger som er omfattet av helselovgivningen pågår i den behandlingstid som til enhver tid er tillatt etter helseregisterloven (lov av 20. juni 2014 nr. 43) og pasientjournalloven (lov av 20. juni 2014 nr. 42). Dersom lov eller forskrift krever det, kan visse personopplysninger behandles i den lengre periode som kreves i henhold til den aktuelle lov eller forskrift. Bruk av personopplysningene til markedsformål som angitt i punkt 17.4 (ii) vil kun skje under Abonnementets varighet.

17.6 Grunnlaget for Synsams behandling av personopplysninger er at det foreligger et eksisterende kundeforhold, behovet for å fullføre Abonnementet, Synsams rettslige forpliktelser samt en interesseavveining som vektlegger Synsams interesse for å levere tjenester til sine kunder. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er EU-forordning 2016/679 („GDPR“) art. 6 nr. 1 bokstav b, c og f og art. 9 bokstav h, samt § 15,3 ledd i markedsføringsloven av 9. januar 2009 nr. 2.


17.7 Synsam er behandlingsansvarlig for den ovenfor beskrevne behandlingen av Kundens personopplysninger. Synsam kan komme til å utlevere Kundens personopplysninger til andre virksomheter innen Synsamkonsernet for behandling innenfor de ovenfor angitte rammer. Dessuten kan personopplysninger om Kunden komme til å utleveres til foretak innenfor og utenfor EU/EØS (såkalte tredjeland) som konsernet samarbeidet med innenfor rammen av Synsam Lifestyle, som for eksempel Klarna Bank AB, Solid Försäkringsaktiebolag, Svea Bank AB, filial i Norge eller virksomheter innen disse selskapenes konsern for de formål som angis i punkt 17.4 (i). I den grad det blir aktuelt for Synsam å overføre personopplysninger til foretak utenfor EU/EØS vil Synsam sørge for å iverksette nødvendige tiltak i henhold til gjeldende personvernlovgivning for å sikre at dine personopplysninger håndteres sikkert og med tilstrekkelig beskyttelsesnivå tilsvarende og på samme nivå som den beskyttelse som finnes innenfor EU/EØS.


17.8 På forespørsel har Kunden uten kostnad rett til å få informasjon om pågående behandling av personopplysninger. En slik forespørsel/begjæring bør gjøres skriftlig og signeres av Kunden. Kunden kan også be om at personopplysninger som er feilaktige eller ufullstendige eller som ikke har blitt behandlet i henhold til gjeldende personopplysningslovgivning rettes, blokkeres eller slettes, samt motsette seg behandling for markedsføringsformål. Kunden har også rett til under visse forutsetninger å få utlevert personopplysningene fra Synsam som vedkommende selv har gitt til Synsam, og rett til å få disse overført direkte til en annen behandlingsansvarlig dersom det er teknisk mulig (dataportabilitet).

17.9 Spørsmål om behandlingen av personopplysninger, begjæring om rettelse eller registerutdrag etc. bør rettes til Synsams kundetjeneste gjennom e-post til customerservice@synsam.com eller på telefon +47 22 42 20 00. Tilsynsmyndigheten for behandling av personopplysninger i Norge er Datatilsynet og Kunden har rett til å klage over behandlingen til Datatilsynet.
 

18. VERGERS SAMTYKKE OG BETALINGSANSVAR


18.1 Dersom Kunden er under 18 år, må en av Kundens verger samtykke til at Kunden inngår Abonnementet. Vergen skal i så fall bekrefte sitt samtykke ved å undertegne på Bestillingen.


18.2 Verger aksepterer gjennom undertegningen et solidarisk betalingsansvar med Kunden for samtlige betalinger som skal foretas i henhold til Abonnementet.

19. ENDRING OG OVERDRAGELSE


19.1 Synsam har rett til ensidig å endre disse Generelle Vilkårene. Endringer som kun innebærer mindre justeringer eller forbedringer for Kunden får virkning umiddelbart ved publisering på Synsams hjemmeside (www.synsam.no). Vesentlige endringer som er til ugunst for kunden får først virkning 30 dager etter at Synsam har varslet kunden om endringen.  For Abonnementer med Bindingstid får slike endringer først virkning fra det tidspunktet Bindingstiden opphører eller det er enighet om ny Bindingstid. Endringer som kommer an på nye eller endrede forskrifter, offentlige vedtak, endrede skatter eller avgifter eller lignende blir imidlertid gjeldende også for Abonnementer med Bindingstid.  


19.2 Synsam har rett til å overdra Abonnementet helt eller delvis til et annet foretak i Synsams konsern. Synsam kan også overdra Abonnementet til tredjemann dersom det er forsvarlig å gå ut fra at vedkommende tredjemann kan oppfylle samtlige forpliktelser i henhold til Abonnementet. Synsam kan alltid overdra sin rett til betaling under Abonnementet til tredjemann. Ved overdragelse skal Kunden alltid informeres.


19.3 Kunden kan ikke overdra Abonnementet til andre uten Synsams forutgående skriftlige samtykke.

20. ANNET


20.1 Dersom Synsam forhindres fra å oppfylle sine forpliktelser i henhold til Abonnementet på grunn av en hindring utenfor Synsams kontroll (force majeure), skal Synsam være fri for ansvar så lenge hindringen består. Dersom hindringen består i mer enn tre måneder, har Kunden rett til å si opp Abonnementet med umiddelbar virkning. Ved slik oppsigelse gjelder bestemmelsene i punkt 16 ovenfor. Kunden har ikke rett til erstatning ved slik oppsigelse.


20.2 Synsams ansvar under Abonnementet er begrenset til direkte skader forårsaket av Synsams uaktsomhet. Både Synsams og Kundens ansvar er begrenset til et beløp på høyst 36 Månedsavgifter utover påløpte forsinkelsesrenter og avgifter. Ansvarsbegrensningene i dette punkt 20.2 får ikke tas i bruk dersom en part har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt.


20.3 Kundens eventuelle krav mot Synsam knyttet til Abonnementet skal, for å kunne gjøres gjeldende, fremsettes for Synsam innen rimelig tid og senest tre måneder etter at Kunden fikk eller burde ha fått kunnskap om den omstendighet som ligger til grunn for kravet.
 

20.4 Dersom Kunden omkommer i løpet av Avtaleperioden gjelder, til tross for det som står ovenfor, følgende: Dersom dødsboet begjærer at Abonnementet skal avsluttes og bekrefter dødsfallet gjennom en dødsattest fra Skatteetaten samt returnerer brillene som omfattes av Abonnementet, avsluttes Abonnementet ved påfølgende månedsskifte. I alle tilfeller påligger det dødsboet å betale eventuelle utestående ubetalte Månedsavgifter frem til Abonnementet avsluttes.

 

20.5 Eventuell rabattering av månedsavgiften som framgår på kundens avtale tilhører alltid produktene i abonnementet, andre komponenter i abonnementet som for eksempel synsundersøkelse rabatteres ikke.
 

21. LOVVALG OG TVISTELØSNING


21.1 Norsk rett skal gjelde for dette Abonnementet.


21.2 Eventuelle tvister mellom partene knyttet til Abonnementet skal i første omgang forsøkes løses i minnelighet. Dersom partene ikke blir enige, kan tvisten bringes inn for Forbrukertilsynet og eventuelt til Forbrukerklageutvalget så langt uenigheten dekkes av deres ansvarsområder. I ytterste konsekvens avgjøres tvisten av de alminnelige domstolene.

  • SYNSAM FORSIKRING FØR- OG ETTERKJØPSINFORMASJON


Dette er informasjon som forsikringsselskaper ifølge forsikringsavtaleloven skal oppgi før kjøp av forsikring. Det er viktig at du leser informasjonen.

Merk at dette kun er et sammendrag av vilkårene.

 

 

Om forsikringen

Forsikringen er en kollektiv forsikringsordning som er obligatorisk for personer som oppfyller vilkårene under. Til grunn for den kollektive forsikringen ligger en avtale ("Forsikringsavtalen") mellom Solid Försäkringsaktiebolag, org. nr. 516401-8482 og Synsam Norge AS,

994 496 093. Solid Insurance er forsikringsgiver. Synsam er forsikringstaker og representant for sine kunder som er forsikrede under denne forsikringen.

Forsikringen gjelder for deg som tegner et Synsam Abonnement under forsikringstiden og som er folkeregistrert eller fastboende i Norge ("Forsikrede"). Slike kunder kan ikke reservere seg mot forsikringen. Med Synsam Abonnement menes en avtale om leie av briller og eventuelt andre produkter som Synsam til enhver tid tilbyr til forbrukere i Norge.

Forsikringen gjelder kun Forsikrede i egenskap av å være forbruker. Solid Insurance og Synsam fører fortegnelse over de Forsikrede.

Hva forsikringen omfatter

Forsikringen gjelder for briller som leies ut av Synsam til deg innenfor rammen av et Synsam Abonnement ("Produktet").

I en innledende periode på fire – 4 – måneder fra Utleveringsdagen gir forsikringen erstatning for tap av Produkt som oppstår ved plutselig og uforutsett ytre hendelse, slik som tyveri og tap, også kalt tapsgaranti. Etter utløpet av den innledende perioden på fire – 4 – måneder gir forsikringen erstatning av plutselig og uforutsett ytre hendelse, skader, tyveri og tap som inntreffer under forsikringstiden.

Dersom du har tatt ut et nytt Produkt ved å benytte ordinær bytterett eller muligheten til å ta ut komplementerende Produkter i samsvar med de generelle vilkårene for Synsam Abonnementet, omfattes det nye Produktet av forsikringen.

Viktige unntak fra forsikringen

Erstatning utbetales ikke ved:

 

  • Skade eller feil som kan erstattes av produktgaranti,
  • Skader av mindre art som ikke påvirker Produktets brukervennlighet eksempelvis riper eller merker,
  • Skade ved slitasje eller forsømmelse,
  • Skade som oppstår når Produktet er levert til verksted for bearbeiding, reparasjon eller rengjøring, og Synsam eller Solid Insurance ikke har henvist den Forsikrede dit.

Samtlige unntak og begrensninger i forsikringsdekningen fremgår av de fullstendige vilkårene.

Forsikringstid

Forsikringstiden regnes separat per Produkt og gjelder fra og med Produktets utleveringsdag og i en periode på maksimalt 36 måneder, dog utløper forsikringen å gjelde uten foregående oppsigelse.

Erstatning

Ved skade som dekkes av forsikringen, erstatter Solid Insurance reparasjonskostnader (såkalt delskade) begrenset oppad til Produktets gjenkjøpsverdi på tidspunktet for godkjennelse av skadeerstatning, dog begrenset oppad til opprinnelig forsikringsverdi. Dersom reparasjon ikke kan utføres for slik kostnad (såkalt totalskade), kan i stedet tilsvarende produkt fra Synsams sortiment utleveres som erstatning, dog begrenset oppad til opprinnelig forsikringsverdi. Solid Insurance og Synsam har rett til å avgjøre om skadet Produkt skal repareres eller erstattes av et tilsvarende produkt, samt rett til å utpeke tilsvarende produkt. Reparasjon eller bytte av Produkt skal kun skje hos Synsam.

Erstatningen utbetales ikke i kontanter. For det tilfellet at erstatning gis i form av et erstatningsprodukt ved totalskade, gjelder forsikringen for erstatningsproduktet og løper videre på samme vilkår til forsikringstidens utløp, dog slik at utleveringsdagen regnes fra utleveringsdagen for det opprinnelige, skadede Produktet.

Reparasjon av skadet Produkt kan ikke skje hos annen aktør enn Synsam. Dersom reparasjon av skadet Produkt utføres uten at skaden er meldt i samsvar med disse vilkårene, eller reparasjon er utført av et annet verksted enn det som Solid Insurance eller Synsam har anvist til, bortfaller retten på erstatning.

Egenandel

Delskade
Egenandelen ved delskade er et beløp tilsvarende tre – 3 – månedskostnader for det skadede Produktet, dog maksimalt et beløp tilsvarende reparasjonskostnaden op till max 1.500 NOK. Med "månedskostnad" menes kostnaden for det enkelte brilleparet i Kundens Synsam Abonnement.

Totalskade
Egenandelen ved totalskade er et beløp tilsvarende sex – 6 – månedskostnader for det skadede Produktet opp till max 1.500 NOK. Månedskostnad har samme betydning som definert over.

Aktsomhetskrav

For at erstatning skal utbetales kreves det at du utviser normal aktsomhet og oppmerksomhet over Produktene. Ved bristende aktsomhet eller oppmerksomhet kan erstatningen settes ned eller bortfalle helt. Eksempelvis kan ikke Produktene overlates uten oppsyn utenfor hjemmet og skal ellers oppbevares på en sikker måte. Produsentens bruksanvisning, eventuelle råd og anbefalinger knyttet til bruk skal følges.

Skadeanmelding

Krav på erstatning skal sendes eller meldes enten til den Synsambutikk der Kunden har tegnet Synsam Abonnement eller til Solid Insurance snarest mulig etter at skaden har skjedd. Ved krav på erstatning skal den Forsikrede gi Synsam eller Solid de opplysninger som Synsam eller Solid til enhvar tid anser nødvendig for å vurdere erstatningskravet. Den Forsikrede skal også gi Synsam eller Solid fullmakt til å innhente opplysninger som Synsam eller Solid tid enhvar tid anser nødvendig å innhente.

Skademeldingen skal opplyse om:

  • Abonnementsavtalen,
  • Andre opplysninger som er nødvendig for å vurdere skaden.

For at ikke erstatningen skal påvirkes negativt skal skademeldingen sendes så snart som mulig. Finnes det annen forsikring som dekker samme skade, skal opplysninger om denne forsikringen gis i skademeldingen eller i de opplysninger som gis til Synsam.

Solid Insurance behandling av person-opplysninger

Solid Försäkringsaktiebolag (516401-8482) (”Solid Insurance”) er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Solid behandler personopplysninger i tråd med Solids personvernerklæring som ligger på Solids hjemmeside: www.solidab.se/Processing_of_personal_data_GDPR

Angrerett

Forsikrede har angrerett dersom forsikrede er forbruker, forsikringstiden har en lenger varighet enn én måned, og forsikringsavtalen er inngått ved fjernsalg (eks. på telefon eller på internett) eller ved salg utenom faste forretningslokaler, jf. forsikringsavtaleloven kapittel 1D. Forsikrede som vil benytte sin angrerett i henhold til forsikringsavtaleloven kapittel 1D må gi melding til Solid Insurance eller deres representant innen angrefristens utløp som er 14 dager fra avtalen er inngått. Dersom forsikrede ikke mottok opplysninger og forsikringsvilkår som påkrevet av forsikringsavtaleloven kapittel 1D på avtaletidspunktet, er angrefristens utløp 14 dager etter forsikrede mottok slik informasjon og forsikringsvilkår.

Ved bruk av angreretten faller partenes plikter og rettigheter etter forsikringsavtalen bort. Solid har uansett rett til å kreve premie for den tiden forsikringen har vært i kraft.

Anvendelig lov

Norsk lov skal gjelde for forsikringsavtalen. Ut over forsikringsvilkårene gjelder lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989.

Dersom vi ikke skulle komme til enighet

Hvis du ikke er fornøyd med en beslutning, eller har andre spørsmål, som vedrører våre produkter og tjenester, ber vi deg ta kontakt med oss. Vi synes det er av største betydning å høre din mening og å følge opp eventuelle klager. Vi er selvfølgelig også beredt til å gjenoppta en sak dersom f.eks. forutsetningene har endret seg eller vi har misforstått hverandre.

Hvis du deretter vil at saken din skal behandles på nytt av en annen saksbehandler, kan du sende inn klagen din skriftlig via e-post eller via post til klageansvarlig på Solid Insurance.

Kontakt klageansvarlig via e-port til klagomal@solidab.se eller send din klager til:

 

Solid Insurance
Att: Klageansvarlig
Box 22068
250 22 Helsingborg
Sverige

Hvis du etter å ha vært i kontakt med ovennevnte fremdeles er misfornøyd, kan du sende en skriftlig klage via e-post eller brev til Solid Insurance Forsikringsnemnd.

Kontakt Solids Insurance Forsikringsnemnd på e-post forsakringsnamnd@solidab.se eller via post til:

 

Solid Insurance
Att: Forsikringsnemnd
Box 22068
250 22 Helsingborg
Sverige                     

Det er vår målsetning å behandle din sak så snart som mulig og å gi deg beskjed innen 14 dager i hver instans. Kan du ikke godta vår endelige beslutning, har du mulighet til å få prøvd saken eksternt gjennom følgende institusjoner:

Finansklagenemnda Skade (tidl. Forsikringsklagenemnda)

Finansklagenemnda er et bransjebasert utenrettslig tvisteløsningsorgan som har som hovedformål å behandle tvister som oppstår mellom finansforetak og deres kunder innenfor tjenesteområdene forsikring, bank, finans og verdipapirfond.  Finansklagenemnda Skade avgir uttalelser vedrørende forståelsen av forsikringsvilkår og lovgivning i forbindelse med konkrete saker relatert til skadeforsikring.  Ytterligere opplysninger fremkommer på: www.finkn.no

Domstolsbehandling

En forsikringstvist kan også prøves i de ordinære norske domstoler, i første rekke tingretten.

Forsikringstakeren mister retten til erstatning dersom ikke en sak er anlagt eller en nemndbehandling er krevd innen 6 måneder etter at sikrede fikk skriftlig melding om avslaget.

Klage til tilsynsmyndigheter

Ut over vår interne klagebehandling, klageorganet og domstolsbehandlingen som er beskrevet ovenfor, har du også mulighet til å klage forholdet inn til Forbrukertilsynet eller Markedsrådet. Nærmere informasjon om denne klageadgangen finnes på Forbrukertilsynets og Markedsrådets hjemmesider.

 

Om forsikringsgiver

Forsikringsgiver er Solid Försäkringsaktiebolag NUF, Organisasjonsnummer: 988 263 796

Solid Insurance
Postboks 1105 Sentrum
0104 Oslo

Kundeservice: 23 88 74 10

E-post: kunder@solidab.no

Hjemmeside: www.solidab.no

Solid Försäkringsaktiebolag NUF er en norsk filial av det svenske Solid Försäkringsaktiebolag (publ.) (org.nr. 516401-8482) med hovedkontor i: Landskronavägen 23, SE-252 32 Helsingborg og postadresse:

Solid Insurance, Box 22068, SE-250 22 Helsingborg.

Solid Försäkringsaktiebolag NUF er underlagt tilsyn fra den svenske Finansinspektionen.

Selskapet er ikke medlem av den norske Garantiordningen for skadeforsikring, og det gjelder ingen garantiordning for selskapets forsikringsforpliktelser.

 

  • SYNSAM FORSIKRING FULLSTENDIGE VILKÅR


Alltid inkludert ved tegning av Synsam Lifestyle™ -abonnement.

1.  Definisjoner

Med kunde menes fysisk person som har tegnet et Synsam Abonnement med Synsam.

Med forsikringstaker menes Synsam.

Med den forsikrede menes Kunde som har tegnet Synsam Abonnement med Synsam og som oppfyller vilkårene for å omfattes av denne forsikringen.

Med produkt menes briller som lånes ut av Synsam til den Forsikrede innenfor rammen av et Synsam Abonnement.

Med Synsam abonnement menes en avtale om leie av briller og eventuelt andre produkter som Synsam til enhver tid tilbyr til forbrukere i Norge.

Med utleveringsdag menes den dag et brillepar hentes ut av Kunden, i samsvar med de til enhver tid gjeldende generelle vilkår for Synsam Abonnement.

2. Hvem er dekket av forsikringen 

Solid Insurance har inngått en gruppeforsikringsavtale med Synsam om at alle som oppfyller vilkårene under omfattes av gruppeforsikringsavtalen og dermed innehar denne forsikring:

a) kunde som har tegnet et Synsam Abonnement i gruppeforsikringsavtaletiden,

b) kunde som har tegnet et Synsam Abonnement og som er folkeregistrert eller fastboende i Norge. 

Forsikringen gjelder for Kunder som oppfyller vilkårene i punkt a) og b) over. Slike Kunder har ikke anledning til å reservere seg mot forsikringen. Forsikringen gjelder kun den Forsikrede i egenskap av å være forbruker. Solid Insurance og Synsam fører fortegnelse over de Forsikrede.

3. Hva forsikringen dekker

I en innledende periode på fire (4) måneder fra Utleveringsdagen gir forsikringen erstatning for tap av Produkt som oppstår ved plutselig og uforutsett ytre hendelse, slik som tyveri og tap, også kalt tapsgaranti. Etter utløpet av den innledende perioden på fire (4) måneder gir forsikringen erstatning av plutselig og uforutsett ytre hendelse, skader, tyveri og tap som inntreffer under forsikringstiden. Dersom Kunden har tatt ut et nytt Produkt ved å benytte ordinær bytterett eller muligheten til å ta ut komplementerende Produkter i samsvar med de generelle vilkårene for Synsam Abonnementet, omfattes det nye Produktet av de samme forsikringsvilkår som beskrevet over.

3.1 Unntak

Erstatning utbetales ikke ved:

a) skade eller feil som kan erstattes av produktgaranti,

b) skader av mindre art som ikke påvirker Produktets brukervennlighet eksempelvis riper eller merker,

c) skade ved slitasje eller forsømmelse,

d) skade som oppstår når Produktet er levert til verksted for bearbeiding, reparasjon eller rengjøring, og Synsam eller Solid ikke har henvist den Forsikrede dit.

4. Forsikringstid

Forsikringstiden regnes separat per Produkt og gjelder fra og med Produktets Utleveringsdag og i en periode på maksimalt 36 måneder, dog utløper senest den dagen Kundens Synsam Abonnement opphører. Ved utløpet av forsikringstiden, opphører forsikringen å gjelde uten foregående oppsigelse.

5. Erstatning

Ved skade som dekkes av forsikringen i henhold til disse vilkårene, erstatter Solid Insurance reparasjonskostnader (såkalt delskade) begrenset oppad til Produktets gjenkjøpsverdi på tidspunktet for godkjennelse av skadeerstatning, dog begrenset oppad til opprinnelig forsikringsverdi. Dersom reparasjon ikke kan utføres for slik kostnad (såkalt totalskade), kan i stedet tilsvarende produkt fra Synsams sortiment utleveres som erstatning, dog begrenset oppad til opprinnelig forsikringsverdi. Solid og Synsam har rett til å avgjøre om skadet Produkt skal repareres eller erstattes av et tilsvarende produkt, samt rett til å utpeke tilsvarende produkt. Reparasjon eller bytte av Produkt skal kun skje hos Synsam.

Erstatningen utbetales ikke i kontanter. For det tilfellet at erstatning gis i form av et erstatningsprodukt ved totalskade, gjelder forsikringen for erstatningsproduktet og løper videre på samme vilkår til forsikringstidens utløp, dog slik at Utleveringsdagen regnes fra Utleveringsdagen for det opprinnelige, skadede Produktet.

Reparasjon av skadet Produkt kan ikke skje hos annen aktør enn Synsam. Dersom reparasjon av skadet Produkt utføres uten at skaden er meldt i samsvar med disse vilkårene, eller reparasjon er utført av et annet verksted enn det som Solid eller Synsam har anvist til, bortfaller retten på erstatning.

6. Egenandel

Delskade

Egenandelen ved delskade er et beløp tilsvarende fire (4) månedskostnader for det skadede Produktet, dog maksimalt et beløp tilsvarende reparasjonskostnaden. Med "månedskostnad" menes kostnaden for det enkelte brilleparet i Kundens Synsam Abonnement.

Totalskade

Egenandelen ved totalskade er et beløp tilsvarende åtte (8) månedskostnader for det skadede Produktet. Månedskostnad har samme betydning som definert over.

7.  Overdragelse

Den Forsikrede kan ikke pantsette eller overdra forsikringen.

8.  Aktsomhetskrav

For at erstatning skal utbetales kreves det at den Forsikrede utviser normal aktsomhet og oppmerksomhet over Produktene. Ved bristende aktsomhet eller oppmerksomhet kan erstatningen settes ned eller bortfalle helt. Eksempelvis kan ikke Produktene overlates uten oppsyn utenfor hjemmet og skal ellers oppbevares på en sikker måte. Produsentens bruksanvisning, eventuelle råd og anbefalinger knyttet til bruk skal følges.

9.  Skademelding

Krav på erstatning skal sendes eller meldes enten til den Synsambutikk der Kunden har tegnet Synsam Abonnement eller til Solid Insurance snarest mulig etter at skaden har skjedd. Ved krav på erstatning skal den Forsikrede gi Synsam eller Solid de opplysninger som Synsam eller Solid til enhver tid anser nødvendig for å vurdere erstatningskravet. Den Forsikrede skal også gi Synsam eller Solid fullmakt til å innhente opplysninger som Synsam eller Solid tid enhver tid anser nødvendig å innhente.

Skademeldingen skal opplyse om:

a) Abonnementsavtalen,

b) andre opplysninger som er nødvendig for å vurdere skaden.

For at ikke erstatningen skal påvirkes negativt skal skademeldingen sendes så snart som mulig. Finnes det annen forsikring som dekker samme skade, skal opplysninger om denne forsikringen gis i skademeldingen eller i de opplysninger som gis til Synsam.

10.  Utbetaling

Eventuell utbetaling av erstatning i henhold til forsikringen skal skje innen tretti (30) dager etter at den Forsikrede har oppfylt sine forpliktelser.

11. Foreldelse

Solid Insurance erstatter ikke skade som den Forsikrede melder senere enn ti år fra skaden inntraff.

Dersom en skade er meldt i rett tid, kan den Forsikrede reise søksmål for domstolene innen seks (6) måneder fra Solid Insurance har fattet endelig beslutning i erstatningssaken.

12. Angerrett

Forsikrede har angrerett dersom forsikrede er forbruker, forsikringstiden har en lenger varighet enn én måned, og forsikringsavtalen er inngått ved fjernsalg (eks. på telefon eller på internett) eller ved salg utenom faste forretningslokaler, jf. forsikringsavtaleloven kapittel 1D. Forsikrede som vil benytte sin angrerett i henhold til forsikringsavtaleloven kapittel 1D må gi melding til Solid Insurance eller deres representant innen angrefristens utløp som er 14 dager fra avtalen er inngått. Dersom forsikrede ikke mottok opplysninger og forsikringsvilkår som påkrevet av forsikringsavtaleloven kapittel 1D på avtaletidspunktet, er angrefristens utløp 14 dager etter forsikrede mottok slik informasjon og forsikringsvilkår.

Ved bruk av angreretten faller partenes plikter og rettigheter etter forsikringsavtalen bort. Solid har uansett rett til å kreve premie for den tiden forsikringen har vært i kraft.

13. Meldefrist og foreldelse

Solid Insurance erstatter ikke tap som den forsikrede melder senere enn ett år etter at den forsikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet. Dersom kravet avslås, mister den Forsikrede retten til erstatning dersom ikke en sak er anlagt eller en nemndbehandling er krevd innen 6 måneder etter at sikrede fikk skriftlig melding om avslaget.

Krav på erstatning foreldes uansett etter tre år. Fristen begynner å løpe ved utløpet av det kalenderår da sikrede fikk nødvendig kunnskap om de forhold som begrunner kravet. Kravet foreldes likevel senest ti år etter utløpet av det kalenderår da forsikringstilfellet inntraff.

For øvrig kommer bestemmelsene i forsikringsavtalelovens §§ 8-5 og

8-6 til anvendelse.

14. Force majeure

Erstatning utbetales ikke for tap som skyldes atomreaksjon, krig, krigslignende hendelse, borgerkrig, militærøvelser, revolusjon, oppløp, terror, eller opprør, streik, lockout, blokade eller liknende hendelse, konfiskering, rekvirering eller destruksjon/skade på forsikret vare ved myndigheters inngripen.

Solid Insurance er ikke ansvarlig for tap ved at skadereguleringen forsinkes av hendelse som er omtalt i avsnittet over eller på grunn av arbeidskonflikt.

15. Dobbelforsikring og regress

Hvis den risiko denne forsikringen omfatter også er forsikret gjennom annen forsikring, kan den forsikrede henvende seg til hvilket forsikringsselskap han eller hun ønsker for å kreve erstatning. Det kan uansett ikke kreves høyere samlet erstatning enn det som tilsvarer skaden/tapet. I samme utstrekning som erstatning er utbetalt, overtar Solid Insurance retten til å kreve regress for utbetalt erstatning av den som er ansvarlig for skaden/tapet eller fra annet forsikringsgiver.

16. Anvendelig lov

Norsk lov skal gjelde for forsikringsavtalen. Ut over forsikringsvilkårene gjelder lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989.

17. Solid Insurance behandling av personopplysninger

Solid Försäkringsaktiebolag (516401-8482) (”Solid Insurance”) er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Solid behandler personopplysninger i tråd med Solids personvernerklæring som ligger på Solids hjemmeside:

www.solidab.se/Processing_of_personal_data_GDPR

18. Dersom vi ikke skulle komme til enighet

Hvis du ikke er fornøyd med en beslutning, eller har andre spørsmål, som vedrører våre produkter og tjenester, ber vi deg ta kontakt med oss. Vi synes det er av største betydning å høre din mening og å følge opp eventuelle klager. Vi er selvfølgelig også beredt til å gjenoppta en sak dersom f.eks. forutsetningene har endret seg eller vi har misforstått hverandre.

Hvis du deretter vil at saken din skal behandles på nytt av en annen saksbehandler, kan du sende inn klagen din skriftlig via e-post eller via post til klageansvarlig på Solid Insurance.

Kontakt klageansvarlig via e-port til klagomal@solidab.se eller send din klager til:

Solid Insurance

Att: Klageansvarlig

Box 22068

250 22 Helsingborg

Sverige

Hvis du etter å ha vært i kontakt med ovennevnte fremdeles er misfornøyd, kan du sende en skriftlig klage via e-post eller brev til Solid Insurance Forsikringsnemnd.

Kontakt Solids Insurance Forsikringsnemnd på e-post forsakringsnamnd@solidab.se eller via post til:

Solid Insurance

Att: Forsikringsnemnd

Box 22068

250 22 Helsingborg

Sverige                     

Det er vår målsetning å behandle din sak så snart som mulig og å gi deg beskjed innen 14 dager i hver instans. Kan du ikke godta vår endelige beslutning, har du mulighet til å få prøvd saken eksternt gjennom følgende institusjoner:

Finansklagenemnda Skade (tidl. Forsikringsklagenemnda)

Finansklagenemnda er et bransjebasert utenrettslig tvisteløsningsorgan som har som hovedformål å behandle tvister som oppstår mellom finansforetak og deres kunder innenfor tjenesteområdene forsikring, bank, finans og verdipapirfond.  Finansklagenemnda Skade avgir uttalelser vedrørende forståelsen av forsikringsvilkår og lovgivning i forbindelse med konkrete saker relatert til skadeforsikring.  Ytterligere opplysninger fremkommer på: www.finkn.no

Domstolsbehandling

En forsikringstvist kan også prøves i de ordinære norske domstoler, i første rekke tingretten. Forsikringstakeren mister retten til erstatning dersom ikke en sak er anlagt eller en nemndbehandling er krevd innen 6 måneder etter at sikrede fikk skriftlig melding om avslaget.

Klage til tilsynsmyndigheter

Ut over vår interne klagebehandling, klageorganet og domstolsbehandlingen som er beskrevet ovenfor, har du også mulighet til å klage forholdet inn til Forbrukertilsynet eller Markedsrådet. Nærmere informasjon om denne klageadgangen finnes på Forbrukertilsynets og Markedsrådets hjemmesider.

19. Forsikringsgiver

Solid Försäkringsaktiebolag NUF Organisasjonsnummer 988 263 796

Solid Insurance

Postboks 1105 Sentrum

0104 Oslo

Kundeservice: 23 88 74 10

E-post: kunder@solidab.no

Hjemmeside: www.solidab.no

Solid Försäkringsaktiebolag NUF er en norsk filial av det svenske Solid Försäkringsaktiebolag (publ.)(org.nr. 516401-8482) med hovedkontor i: Landskronavägen 23, SE-252 32 Helsingborg, og postadresse:

Solid Insurance, Box 22068, SE-250 22 Helsingborg.

Solid Försäkringsaktiebolag NUF er underlagt tilsyn fra den svenske Finansinspektionen.

Selskapet er ikke medlem av den norske Garantiordningen for skadeforsikring, og det gjelder ingen garantiordning for selskapets forsikringsforpliktelser.

20. Grupperepresentant og forsikringstaker

Synsam Norge AS, 994 496 093 ("Synsam")

Postboks 961 Sentrum, 0104 Oslo

Kundeservice: 23 00 05 50

Epost: firmapost@synsam.com

Hjemmeside: www.synsam.no

Grupperepresentant og forsikringstaker

Synsam Group Norway AS, 994 496 093 („Synsam“)

Postboks 961 Sentrum, 0104 Oslo

Kundeservice: 22 42 20 00

E-post: firmapost@synsam.com Hjemmeside: www.synsam.no

Solid Försäkringsaktiebolag NUF er underlagt tilsyn fra den svenske Finansinspektionen.

Selskapet er ikke medlem av den norske Garantiordningen for skadeforsikring, og det gjelder ingen garantiordning for selskapets forsikringsforpliktelser.